Stanovy

Intellectual Capital Investment Association, z.s.

Článek I.

Preambule

 1. Toto jsou stanovy spolku podle § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „OZ“) a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání.
 2. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle ICIA.

Článek II.

Název

 1. Název spolku je: Intellectual Capital Investment Association, z.s. (dále jen „ICIA“).
 2. ICIA je samosprávná, dobrovolná, nepolitická, nikoliv náboženská a nezisková organizace založená za účelem naplňování společného zájmu (čl. IV).

Článek III.

Sídlo

Adresa sídla je: Belgická 196/38, Praha 2, PSČ 120 00

Článek IV.

Účel ICIA

Hlavním účelem ICIA je:

 1. účelně zastupovat zájmy členů, kteří investují a obchodují s intelektuálním kapitálem;
 2. odstraňovat zbytečné překážky při rozvoji obchodování s intelektuálním kapitálem;
 3. napomáhat zkvalitnění informovanosti o možnostech investic formou poskytování intelektuálního kapitálu;
 4. zaručit profesionalitu a solidnost podnikání v oblasti využívání a zprostředkování intelektuálního kapitálu udělením oprávnění k používání know-how a znaku ICIA;
 5. aktivně hledat zdroje pro externí financování projektů a aktivit ICIA, zejména dotace, nadace, úvěry, dary a jiné příspěvky;
 6. zajišťovat vzdělávání pro obor investice intelektuálního kapitálu a to formou vedení praktického vyučování, kurzů pro odbornou veřejnost a manažerského stínování;
 7. sdružovat všechny, které obchodování s intelektuálním kapitálem zajímá a zároveň umožnit otevřeným členstvím sdružovat konzultanty, poradce, majitele a zakladatele firem, aj.;
 8. účelně zastupovat individuální a skupinové zájmy členů ICIA;
 9. dbát o zvyšování odbornosti svých členů a jimi poskytovaných služeb;
 10. reprezentovat své členy a jejich činnost v lokálních a mezinárodních sdruženích;
 11. spolupracovat s odbornými pracovišti, která mají podobný předmět činnosti;
 12. pořádat semináře a konference související s předmětem činnosti;
 13. spolupracovat s podobnými zahraničními sdruženími, koordinovat činnost, vzájemnou výměnu a šíření odborných informací a zkušeností členů ICIA.

Článek V.

Hlavní činnosti ICIA

 1. ICIA vykonává hlavní činnosti k dosahování svého účelu v souladu s čl. IV těchto stanov. Žádná z hlavních činností ICIA není podnikáním ani výdělečnou činností.
 2. Hlavní činnost může být financována především z grantů a sponzorských darů, ze zisku z vedlejších činností dle čl. VI těchto stanov a případných členských příspěvků dle čl. XV těchto stanov, Je-li při výkonu hlavní činnosti dosaženo příjmu, použije ICIA tyto příjmy k pokrytí nákladů na spolkovou činnost, či na úhradu své správy.
 1. ICIA provozuje a vykonává následující hlavní činnosti:
 • příprava, podpora a realizace investičních a podnikatelských projektů (vlastních i třetích stran)
 • zprostředkování financování projektů (vlastních i třetích stran)
 • formální poradenství k projektům a poskytování konzultačních služeb
 • vzdělávání, školení, průzkumy a celková osvěta v oblasti účelu ICIA

Článek VI.

Vedlejší činnosti ICIA

Jelikož je provozování hlavní činnosti ICIA spojeno s náklady, může ICIA vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku ICIA. Zisk z těchto činností ICIA používá především k podpoře hlavních činností dle čl. V těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

Článek VII.

Členství

 1. Členství v ICIA může být různého druhu. S rozdílným druhem členství jsou spojena rozdílná členská práva a povinnosti.
 2. Členství v ICIA se rozlišuje na následující druhy:
 3. Zřizovatel – zakladatel (dále „Zřizovatel“)
 4. Koordinátor – zakladatel (dále „Koordinátor“)
 5. Řádný zakladatel
 6. Řádný člen
 7. Přidružený člen
 8. Čestný člen
 9. Členství v ICIA je dobrovolné. Členem ICIA se může stát každá fyzická osoba starší 18 let, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti.
 1. Členem ICIA se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu v ICIA jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.
 2. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.
 1. Členství Zřizovatele, Koordinátora a Řádného zakladatele v ICIA, dále všech společně jako zakladatelů ICIA, vzniká dnem schválení stanov ICIA ustavující schůzí podle čl. XIX těchto stanov.
 1. Řádným členem ICIA se může stát na základě svého rozhodnutí nebo doporučení od stávajícího člena ICIA fyzická osoba nebo právnická osoba, která se ztotožňuje s účelem (čl. IV), hlavní činností ICIA (čl. V.) a hodlá se podílet na naplňování společných zájmů s ostatními členy ICIA.
 1. Osoba se stává členem ke dni rozhodnutí Výkonného výboru o přijetí její žádosti o členství (dále „Přihláška“). Přihláška musí být podána v písemné formě. Výkonný výbor blíže stanoví obsah Přihlášky a způsob jejího podání. Výkonný výbor má právo pozastavit přijímání nových členů ICIA z důvodů naplnění kapacity členské základny ICIA, jejíž výši určí Výkonný výbor dle svého volného uvážení.
 1. Přidruženým členem se může stát fyzická osoba nebo právnická osoba, která se z jakéhokoli důvodu nechce nebo nemůže stát řádným členem, ale má zájem podílet se na činnosti ICIA a přispívat k naplnění jeho účelu.
 1. O přijetí za přidruženého člena rozhoduje Výkonný výbor na základě Přihlášky zájemce o přidružené členství.
 1. Čestným členem se může stát pouze fyzická osoba, která se svou záslužnou činností dlouhodobě a významně podílela na činnosti ICIA, nebo která dosáhla výjimečného úspěchu v související oblasti účelu ICIA.
 1. O udělení čestného členství rozhoduje Členská schůze na návrh Výkonného výboru s tím, že k jeho udělení je třeba souhlasu osoby, které má být uděleno.
 1. ICIA vede seznam členů. Zápisy a výmazy týkající se členství provádí Předseda ICIA a ten také odpovídá za řádné vedení seznamu členů. Příslušné údaje se zapisují či vymazávají bez zbytečného odkladu poté, kdy se o nich Předseda ICIA prokazatelně dozví. Seznam členů může být veden elektronickou formou. Další podmínky vedení seznamu členů, včetně údajů, které jsou o členech evidovány, stanoví svým vnitřním předpisem Výkonný výbor.
 1. Údaje o členech ICIA mohou být zpřístupněny orgánům státní správy a územních samospráv, a to zejména v souvislosti s žádostmi o poskytnutí dotací či jiných příspěvků ze státního či jiného veřejného rozpočtu. Každý zájemce o členství v ICIA podáním písemné přihlášky souhlasí s tím, aby údaje o něm vedené v seznamu členů byly tímto způsobem zpřístupněny.
 1. Každý člen, a to i bývalý, obdrží na svou žádost od ICIA na jeho náklad potvrzení s výpisem ze seznamu členů obsahující údaje o své osobě, popřípadě potvrzení, že tyto údaje byly vymazány.
 1. Se zánikem řádného nebo přidruženého členství zaniká i čestné členství.
 2. Členství (bez rozdílu druhu členství) v ICIA zaniká následujícími způsoby:
 1. dobrovolným vystoupení člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o ukončení členství předsedovi ICIA, není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;
 2. úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;
 3. vyloučením člena. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena z ICIA vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Výkonný výbor má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje stanovy ICIA, zejm. účel ICIA dle čl.  IV těchto stanov nebo členské povinnosti dle čl. IX těchto stanov, jiné vnitřní předpisy ICIA nebo usnesení a rozhodnutí orgánů ICIA;
 4. vyškrtnutím člena z důvodu nezaplacení stanoveného členského poplatku, a to pokud poplatek nebude uhrazen ani na základě výzvy k úhradě s dodatečně stanovenou lhůtou pro jeho zaplacení; na tuto skutečnost bude člen ve výzvě upozorněn,
 5. zánikem ICIA;
 6. rozhodnutím výkonného výboru o přeměně ICIA na jinou právní formu.
 1. Rozhodnutí o vyloučení nebo vyškrtnutí se doručí vyloučenému členu.
 1. Návrh na vyloučení může podat kterýkoliv člen. Člen, proti kterému návrh směřuje, musí mít příležitost se s návrhem na vyloučení seznámit, žádat o jeho vysvětlení a uvést i doložit vše, co mu je k prospěchu.
 1. O vyloučení člena rozhoduje Výkonný výbor. Člen může do patnácti dnů od doručení rozhodnutí v písemné formě navrhnout, aby rozhodnutí o jeho vyloučení přezkoumala Kontrolní komise. Kontrolní komise zruší rozhodnutí o vyloučení člena, odporuje-li vyloučení zákonu nebo stanovám; rozhodnutí o vyloučení člena může zrušit i v jiných odůvodněných případech.
 1. Vyloučený člen může do tří měsíců od doručení konečného rozhodnutí o svém vyloučení navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti vyloučení; jinak toto právo zaniká. Nebylo-li mu rozhodnutí doručeno, může člen návrh podat do tří měsíců ode dne, kdy se o něm dozvěděl, nejdéle však do jednoho roku ode dne, kdy byl po vydání rozhodnutí zánik jeho členství vyloučením zapsán do seznamu členů; jinak toto právo zaniká.
 1. Členové ICIA neručí za dluhy ICIA.

Článek VIII.

Práva člena

 1. Rozsah členských práv a povinností je dán druhem členství.
 1. Každý člen ICIA (bez rozdílu druhu svého členství v ICIA) má právo:
 1. účastnit se akcií, školení a seminářů, kulturní a společenské činnosti ICIA, podle podmínek stanovených pro jednotlivé akce, za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství v ICIA;
 2. být informován o činnosti ICIA;
 3. využívat výhody a služby, které ICIA svým členům poskytuje nebo zprostředkuje;
 4. podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům ICIA a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době, pokud se jedná o činnost, jednání či chování daného člena;
 5. účastnit se jednání orgánů ICIA, pokud se jedná o činnost, jednání či chování daného člena a za předpokladu, že účast není v konkrétním případě vázána jen na určitý druh členství v ICIA;
 6. účastnit se zasedání Členské schůze a požadovat i dostat na něm vysvětlení záležitostí ICIA, vztahuje-li se požadované vysvětlení k předmětu zasedání;
 7. nahlížet do zápisů ze zasedání Členské schůze v sídle ICIA;
 8. žádat o výpis ze seznamu členů dle čl. XVI těchto stanov;
 9. navrhnout soudu, aby rozhodl o neplatnosti rozhodnutí orgánu ICIA pro jeho rozpor se zákonem nebo se stanovami, pokud se neplatnosti nelze dovolat u orgánů ICIA;
 10. změnit druh svého členství, pokud jsou splněny podmínky pro změnu členství dle těchto stanov;
 11. ukončit kdykoliv své členství.
 1. Členská práva nad rámec členských práv dle čl. VIII odst. 2 těchto stanov, která přísluší jen Řádnému zakladateli:
 1. podílet se na činnosti a řízení ICIA pokud byl zvolen do orgánů ICIA;
 2. vykonávat hlasovací právo ve Výkonném výboru ICIA pokud byl do něj zvolen, přičemž každý člen Výkonného výboru má jeden (1) hlas;
 3. účastnit se koordinační schůzky Výkonného výboru min. dvakrát (2x) za kalendářní měsíc (1x za 14 dní);
 4. volit a být volen do statutárních, výkonných a kontrolních orgánů ICIA, pokud jsou zřízeny;
 5. používat znak ICIA jako záruku odbornosti, solidnosti a příslušnosti k ICIA, a to pouze při splnění podmínek na její udělení.
 1. Členská práva nad rámec členských práv dle čl. VIII odst. 2 těchto stanov, která přísluší jen Koordinátorovi:
 1. nemůže být z ICIA vyloučen;
 2. bez jeho účasti na Výkonném výboru není Výkonný výbor usnášeníschopný.
 1. Členská práva, která přísluší jen Zřizovateli:
 1. nemůže být z ICIA vyloučen;
 2. bez jeho účasti na Výkonném výboru není Výkonný výbor usnášeníschopný;
 3. právo na převzetí ICIA při jejím zániku vč. veškerých jejích práv a povinností.

Článek IX.

Povinnosti člena

 1. Každý člen ICIA (bez rozdílu druhu svého členství) v ICIA má povinnost:
 1. platit členské příspěvky, pokud o tom rozhodne Výkonný výbor;
 2. chránit a zachovávat dobré jméno ICIA a dbát o dobrou pověst ICIA;
 3. dodržovat stanovy ICIA a veškeré její vnitřní předpisy, postupy a procesy.
 1. Členské povinnosti, které přísluší jen Řádnýn zakladatelům, Koordinátorovi a Zřizovateli:
 1. aktivně se podílet na činnosti ICIA;
 2. řádně vykonávat funkce, do kterých byl/i zvolen/i;
 3. řádně plnit úkoly, kterými byl/i pověřen/i Výkonným výborem.

Článek X.

Orgány

 1. Orgány ICIA jsou:
 1. Členská schůze;
 2. Výkonný výbor jako orgán nejvyšší;
 3. Předseda jako orgán statutární;
 4. Kontrolní komise jako orgán kontrolní.

Článek XI.

Členská schůze

 1. Členská schůze je složena ze všech členů ICIA. Právnická osoba, která je členem ICIA, vysílá na Členskou schůzi jednoho svého zástupce (dále i jen účastníci Členské schůze).
 1. Členskou schůzi svolává k zasedání Předseda nejméně jedenkrát do roka. Členská schůze se svolává pozvánkou vyvěšenou v sídle ICIA nebo na internetové stránce ICIA a zaslanou členům na elektronickou adresu, kterou uvedl člen v přihlášce.
 1. Pozvánka musí vždy obsahovat alespoň místo a čas konání zasedání a program jednání Členské schůze. Pozvánka musí být zaslána nebo vyvěšena nejméně 30 dní před konáním zasedání Členské schůze.
 1. Výkonný výbor je rovněž povinen svolat Členskou schůzi z podnětu nejméně třetiny členů ICIA nebo z podnětu Kontrolní komise. Nesvolá-li v tomto případě Výkonný výbor Členská schůze do 30 dnů od doručení řádného podnětu, je ten, kdo podnět podal, oprávněn svolat zasedání Členské schůze sám.
 1. Zasedání Členské schůze může být odvoláno či odloženo způsobem, jakým bylo svoláno.
 1. Do působnosti Členské schůze náleží zejména:
 1. volba a odvolání členů Výkonného výboru, není-li v těchto stanovách určeno jinak,
 2. volba a odvolání členů Kontrolní komise, není-li v těchto stanovách určeno jinak,
 3. schvalování jednacího a volebního řádu Členské schůze, případně dalších vnitřních předpisů podle těchto stanov.
 1. Členská schůze je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny jejích účastníků s hlasem rozhodujícím. V případě, že půl hodiny po plánovaném zahájení, není přítomna nadpoloviční většina účastníků s hlasem rozhodujícím, je Členská schůze usnášeníschopná v počtu přítomných.
 1. K platnosti usnesení Členské schůze je potřeba nadpoloviční většina přítomných, pokud tyto stanovy neurčí něco jiného.
 1. K platnosti usnesení Členské schůze podle čl. XI odst. 6, písm. a) a b) těchto stanov je potřeba nadpoloviční většina přítomných členů ICIA, z nichž musí být vždy přítomen Zřizovatel, Koordinátor a dále alespoň nadpoloviční většina Řádných zakladatelů.
 1. O záležitosti, která nebyla uvedena v pozvánce jako bod programu jednání, lze jednat a rozhodnout o ní v případě, že s tím souhlasí alespoň 2/3 většina přítomných. To neplatí pro rozhodování podle čl. IX odst. 6, písm. a) a b) těchto stanov. O těchto záležitostech lze v takovém případě jednat jen za účasti a se souhlasem všech, kdo jsou oprávněni účastnit se Členské schůze s hlasem rozhodujícím.
 1. Zasedání Členské schůze řídí až do zvolení předsedajícího Členské schůze Předseda nebo pověřený člen Výkonného výboru. Blíže upravuje průběh zasedání Členské schůze její jednací řád. V případě voleb Členské schůze též její volební řád.
 1. Ze zasedání Členské schůze je pořízen zápis, ze kterého musí být patrné, kdo zasedání svolal, kdy se konalo, kdo ho zahájil a předsedal mu, jaké další orgány Členské schůze byly zvoleny a jaká byla přijata usnesení. Každý člen ICIA je oprávněn nahlížet do zápisu v sídle ICIA, a to v určených dnech a hodinách.

 Článek XII.

Výkonný výbor

 1. Výkonný výbor je nejvyšším orgánem ICIA. Zabezpečuje plnění hlavní i vedlejší činnosti ICIA v období mezi zasedáními Členské schůze.
 1. Výkonný výbor má pět (5) členů stanovený těmito stanovami. První členové Výkonného výboru jsou voleni Zřizovatelem, Koordinátorem a Řádnými zakladateli při založení ICIA. Počet členů Výkonného výboru musí být lichý. Funkční období členů Výkonného výboru je pětileté.
 1. Členem Výkonného výboru se může stát jen člen z řad Zřizovatele, Koordinátora nebo Řádných zakladatelů.
 1. Výkonný výbor svolává k zasedání Předseda nebo v případě, kdy tak Předseda nečiní nebo nemůže činit, jiný člen Výkonného výboru, a to podle potřeby, nejméně však jednou za kalendářní měsíc.
 1. Výkonný výbor je schopen se usnášet, je-li přítomna nadpoloviční většina jeho členů. K platnosti usnesení Výkonného výboru je zapotřebí souhlasu nadpoloviční většiny přítomných.
 1. Do působnosti výkonného výboru náleží rozhodování ve všech záležitostech, pokud nejsou svěřena těmito stanovami do výlučné pravomoci Členské schůze či jiných orgánů ICIA.
 1. Výkonný výbor zejména:
 1. jmenuje a odvolává Předsedu ICIA,
 2. rozhoduje o přijetí, vyloučení a vyškrtnutí člena do/z ICIA,
 3. rozhoduje o vzniku povinnosti platit členské příspěvky, jejich výši a splatnosti,
 4. zabezpečuje plnění případných usnesení a rozhodnutí Členské schůze, přijímá příslušná rozhodnutí a opatření k jejich realizaci,
 5. schvaluje a vydává vnitřní předpisy ICIA, pokud jejich vydání není výslovné̌ svěřena do působnosti Členské schůze,
 6. připravuje podklady pro jednání a rozhodování Členské schůze,
 7. dbá o hospodárné využívání a o údržbu majetku ICIA,
 8. zajišťuje operativní spolupráci s orgány státní správy a samosprávy,
 9. schvaluje výsledek hospodaření ICIA,
 10. rozhoduje o změně stanov, včetně změny názvu a symboliky ICIA,
 11. rozhoduje o změně sídla ICIA,
 12. rozhoduje o zrušení ICIA s likvidací nebo o jeho přeměně, tj. schválení fúze či rozdělení,
 13. rozhoduje o založení, zrušení nebo přeměně pobočného spolku,
 14. rozhoduje o dispozicích s nemovitým majetkem ICIA,
 15. rozhoduje o návrhu člena na přezkoumání rozhodnutí o jeho vyloučení.

Článek XIII.

Předseda

 1. Předseda je statutárním orgánem ICIA.
 1. Předseda zejména:
 1. za ICIA jedná samostatně, a to v souladu s rozhodnutím Členské schůze a Výkonného výboru,
 2. podepisuje jménem ICIA tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu ICIA připojí svůj podpis.
 3. organizuje a řídí činnost ICIA.
 1. V případě, že Předseda jedná jménem ICIA v rozporu s rozhodnutími Členské schůze nebo Výkonného výboru, je povinen nahradit ICIA škodu, kterou tímto jednáním způsobí.
 1. Funkční období Předsedy je pětileté.

Článek XIV.

Kontrolní komise

 1. Kontrolní komise dohlíží, jsou-li záležitosti ICIA řádně vedeny a vykonává-li ICIA činnost v souladu s právními předpisy, stanovami, případně dalšími vnitřními předpisy ICIA.
 1. Kontrolní komise má tři (3) členy. Členství v kontrolní komisi není slučitelné s výkonem funkce Předsedy, člena Výkonného výboru ani s výkonem funkce likvidátora. První členové Kontrolní komise jsou voleny Zřizovatelem, Koordinátorem a Řádnými zakladateli při založení ICIA.
 1. Funkční období členů Kontrolní komise je pětileté.
 1. Kontrolní komise volí ze svého středu předsedu, který jedná jejím jménem ve vztahu k orgánům ICIA a pobočným spolkům, jsou-li zřízeny.
 1. Kontrolu činnosti ICIA, případně pobočných spolků provádí Kontrolní komise na základě svého plánu nebo závažného podnětu ze strany ostatních orgánů ICIA, pobočných spolků (jsou-li zřízeny) či členů ICIA. V rozsahu působnosti Kontrolní komise může její pověřený člen nahlížet do potřebných dokladů a požadovat od ostatních orgánů ICIA, od pobočných spolků či zaměstnanců vysvětlení k dané záležitosti.
 1. Do působnosti Kontrolní komise náleží zejména:
  1. kontrola hospodaření ICIA,
  2. kontrola hospodaření pobočných spolků, pokud jsou zřízeny,
  3. kontrola nakládání s dotacemi či jinými účelovými prostředky poskytnutými ze státního rozpočtu či z jiných veřejných rozpočtů, a to jak ICIA, tak pobočnými spolky.
 2. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně bez zbytečného odkladu výkonný výbor a následně i Členská schůze na jejím nejbližším zasedání.

Článek XV.

Členské příspěvky

 1. O vzniku povinnosti platit členské příspěvky za členství v ICIA, o jejich výši a splatnosti rozhoduje Výkonný výbor.
 1. Členský příspěvek za čestné členství se nehradí.
 1. Členský příspěvek lze na základě písemné žádosti prominout či snížit jsou-li pro to vážné důvody. O prominutí či snížení rozhoduje Výkonný výbor.
 1. Splatnost členského příspěvku lze na žádost odložit. O odložení splatnosti rozhoduje Výkonný výbor.

Článek XVI.

Seznam členů

 1. ICIA vede seznam členů. V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby  

Jméno a příjmení

Bydliště

Datum narození

Tel. č./ email

Specializace v oboru:

Povolání:

Druh členství v ICIA:

Právnické osoby

Název

Sídlo

Tel. č./email

Osoba jednající jménem člena v ICIA

Specializace v oboru:

Předmět podnikání:

Druh členství v ICIA:

 

 1. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí Předseda. Předseda provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Předseda provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.
 1. Předseda je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.
 2. Seznam členů je neveřejný s chráněným přístupem přes login a heslo jen pro členy ICIA na internetových  stránkách ICIA. Všichni členové ICIA vyjadřují souhlas se zveřejněním seznamu členů ICIA pro členy ICIA, který obsahuje údaje o členovi podáním Přihlášky a přijetím za člena ICIA.

Článek XVII.

Majetek a hospodaření ICIA

 1. Prostředky na svou činnost získává ICIA zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. ICIA může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost podnikáním a vedlejší výdělečnou činností dle čl. VI těchto stanov.
 2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností ICIA naplňujících poslání a cíle ICIA. Prostředky dále možno použít úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti ICIA.
 1. Prostředky ICIA nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance ICIA. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle stanov, či sjednaná na základě platných smluv.
 2. ICIA nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů ICIA.
 3. Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány ICIA v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů ICIA.
 1. Výkonný výbor může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch ICIA. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu, který je správou majetku ICIA pověřen.
 1. Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Výkonným výborem.
 1. Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem ICIA jsou obsaženy ve vnitřních předpisech a směrnicích ICIA.

Článek XVIII.

 Zánik a likvidace ICIA

 1. ICIA může zaniknout dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Výkonného výboru nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.
 2. Při zániku ICIA Výkonný výbor jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění ICIA a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle ICIA všem členům ICIA.
 3. Při zániku ICIA likvidátor vypořádá dluhy ICIA. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Výkonný výbor. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Výkonný výbor předchozí návrh zamítl.
 4. Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

 1. Znění těchto stanov bylo schváleno ustavující schůzí ICIA konanou dne 20. 8. 2015
 1. Znění těchto stanov je účinné od 20. 8. 2015.